2-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-(4-phenylbutyl)acetamide

2-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-(4-phenylbutyl)acetamide