N-(4-phenoxyphenyl)octanamide

N-(4-phenoxyphenyl)octanamide