3-ETHYL-2-[2-(METHYLTHIO)BUT-1-ENYL]BENZOTHIAZOLIUM IODIDE

3-ETHYL-2-[2-(METHYLTHIO)BUT-1-ENYL]BENZOTHIAZOLIUM IODIDE