Thiazolium, 3-ethyl-4,5-dihydro-2-[2-(phenylamino)ethenyl]-, iodide

Thiazolium, 3-ethyl-4,5-dihydro-2-[2-(phenylamino)ethenyl]-, iodide