2-[[3-(CARBOXYLATOMETHYL)-5-CHLORO-3H-BENZOTHIAZOL-2-YLIDENE]METHYL]-1-ETHYL-6-METHOXYQUINOLINIUM

2-[[3-(CARBOXYLATOMETHYL)-5-CHLORO-3H-BENZOTHIAZOL-2-YLIDENE]METHYL]-1-ETHYL-6-METHOXYQUINOLINIUM