3-ETHYL-2-[2-(PHENYLAMINO)VINYL]BENZOXAZOLIUM IODIDE

3-ETHYL-2-[2-(PHENYLAMINO)VINYL]BENZOXAZOLIUM IODIDE