[(2-DODECYLPHENYL)METHYL]DIMETHYLSULFANIUM CHLORIDE

[(2-DODECYLPHENYL)METHYL]DIMETHYLSULFANIUM CHLORIDE