4-butoxy-N-(2-phenylethyl)benzamide

4-butoxy-N-(2-phenylethyl)benzamide