2-(2-hydroxyethylamino)ethanol; 1-methyl-2-(2-methylphenoxy)benzene

2-(2-hydroxyethylamino)ethanol; 1-methyl-2-(2-methylphenoxy)benzene