3,5-Dichloro-4'-isopropylbiphenyl

3,5-Dichloro-4'-isopropylbiphenyl