2-(2-hydroxyethylamino)ethanol; 6-methylheptan-1-ol; phosphoric acid

2-(2-hydroxyethylamino)ethanol; 6-methylheptan-1-ol; phosphoric acid