Antimony tris(2-hydroxyethylmercaptide)

Antimony tris(2-hydroxyethylmercaptide)