2-((4-(Dimethylamino)phenyl)azo)-1,3-dimethyl-1H-imidazolium trichlorozincate(1-)

2-((4-(Dimethylamino)phenyl)azo)-1,3-dimethyl-1H-imidazolium trichlorozincate(1-)