4'-Nitro-4-dimethylaminoazobenzene

4'-Nitro-4-dimethylaminoazobenzene