(Dichlorobenzyl)dimethyltetradecylammonium chloride

(Dichlorobenzyl)dimethyltetradecylammonium chloride