4-Ethyl-3-nitrobenzenesulfonic acid

4-Ethyl-3-nitrobenzenesulfonic acid