2-ethenyl-4,4,6-trimethyl-5H-1,3-oxazin-6-ol sulfate

2-ethenyl-4,4,6-trimethyl-5H-1,3-oxazin-6-ol sulfate