1-chloro-2,3,4-tris(2-methylpropyl)-5-phenoxybenzene

1-chloro-2,3,4-tris(2-methylpropyl)-5-phenoxybenzene