Methylene(bis(hydroxymethoxyphenylene))bis(phenyl) ketone

Methylene(bis(hydroxymethoxyphenylene))bis(phenyl) ketone