(2E)-1-methyl-2-(nitromethylidene)pyrrolidine

(2E)-1-methyl-2-(nitromethylidene)pyrrolidine