(2Z)-1-methyl-2-(nitromethylidene)pyrrolidine

(2Z)-1-methyl-2-(nitromethylidene)pyrrolidine