1-[4-(3-chloropropoxy)-2-hydroxyphenyl]-1-ethanone

1-[4-(3-chloropropoxy)-2-hydroxyphenyl]-1-ethanone