4-(ethoxymethyl)-6-ethyl-2-hydroxynicotinonitrile

4-(ethoxymethyl)-6-ethyl-2-hydroxynicotinonitrile