2-chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)-5-fluoropyrimidin-4-amine

2-chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)-5-fluoropyrimidin-4-amine