5-formyl-2-methoxyphenyl 4-methylbenzenesulfonate

5-formyl-2-methoxyphenyl 4-methylbenzenesulfonate