5-formyl-2-methoxyphenyl benzenesulfonate

5-formyl-2-methoxyphenyl benzenesulfonate