2-(3,4-dimethoxyphenyl)propan-1-amine

2-(3,4-dimethoxyphenyl)propan-1-amine