2-chloro-4-[4-(2-chlorophenyl)-1-piperazinyl]pyrimidine

2-chloro-4-[4-(2-chlorophenyl)-1-piperazinyl]pyrimidine