methyl 2-[(2-chloropyrimidin-4-yl)amino]benzoate

methyl 2-[(2-chloropyrimidin-4-yl)amino]benzoate