Diethyl(2-hydroxyethyl)methylammonium methyl sulphate

Diethyl(2-hydroxyethyl)methylammonium methyl sulphate