2-methoxyethyl 1-(4-amino-1,2,5-oxadiazol-3-yl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate

2-methoxyethyl 1-(4-amino-1,2,5-oxadiazol-3-yl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate