2-Methyl-4-(3,4,5-trimethoxy-benzylidene)-4H-oxazol-5-one

2-Methyl-4-(3,4,5-trimethoxy-benzylidene)-4H-oxazol-5-one