1-Ethyl-2-(nitromethylene)pyrrolidine

1-Ethyl-2-(nitromethylene)pyrrolidine