(2Z)-1-ethyl-2-(nitromethylidene)pyrrolidine

(2Z)-1-ethyl-2-(nitromethylidene)pyrrolidine