Benzothiazolium, 3-ethyl-2-sulfo-, inner salt

Benzothiazolium, 3-ethyl-2-sulfo-, inner salt