1-ETHYL-2-[(3-ETHYL-5-METHOXY-3H-BENZOSELENAZOL-2-YLIDENE)METHYL]-6-METHOXYQUINOLINIUM IODIDE

1-ETHYL-2-[(3-ETHYL-5-METHOXY-3H-BENZOSELENAZOL-2-YLIDENE)METHYL]-6-METHOXYQUINOLINIUM IODIDE