2-Ethylhexyl 3,5-diamino-4-methylbenzoate

2-Ethylhexyl 3,5-diamino-4-methylbenzoate