3-Ethyl-2-methylbenzoselenazolium 4-methylbenzenesulphonate

3-Ethyl-2-methylbenzoselenazolium 4-methylbenzenesulphonate