Benzothiazolium, 3-ethyl-5-methoxy-2-methyl-, salt with 4-methylbenzenesulfonic acid (1:1)

Benzothiazolium, 3-ethyl-5-methoxy-2-methyl-, salt with 4-methylbenzenesulfonic acid (1:1)