(R)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethyl isocyanate

(R)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethyl isocyanate