1,3-Dimethyl-1-(2-methyl-2-phenylpropyl)-3-phenylindan

1,3-Dimethyl-1-(2-methyl-2-phenylpropyl)-3-phenylindan