3-Hydroxy-7-methoxy-N-phenylnaphthalene-2-carboxamide

3-Hydroxy-7-methoxy-N-phenylnaphthalene-2-carboxamide