4-Amino-1-ethyl-2,2-diphenylpentyl acetate

4-Amino-1-ethyl-2,2-diphenylpentyl acetate