2-(HYDROXYMETHYL)-2-[(OLEOYLOXY)METHYL]-1,3-PROPANEDIYL DIOLEATE

2-(HYDROXYMETHYL)-2-[(OLEOYLOXY)METHYL]-1,3-PROPANEDIYL DIOLEATE