Ethyl 6,6-dimethyl-3-((4-methyl-2-nitrophenyl)azo)-2,4-dioxocyclohexanecarboxylate

Ethyl 6,6-dimethyl-3-((4-methyl-2-nitrophenyl)azo)-2,4-dioxocyclohexanecarboxylate