2-Chloro-5,5-dibromomethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane

2-Chloro-5,5-dibromomethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane