2-Ethoxyethyl 4-nitrobenzoate

2-Ethoxyethyl 4-nitrobenzoate