3-Ethyl-1-phenyl-2-thioxoimidazolidin-4-one

3-Ethyl-1-phenyl-2-thioxoimidazolidin-4-one