2-(chloromethyl)oxirane; 4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methyl-ethyl]phenol; 2-methyloxirane

2-(chloromethyl)oxirane; 4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methyl-ethyl]phenol; 2-methyloxirane