3-[[4-[(6-chloro-1,3-dimethyl-2h-benzotriazol-4-yl)azo]phenyl]-ethyl-amino]propanenitrile; methyl sulfate

3-[[4-[(6-chloro-1,3-dimethyl-2h-benzotriazol-4-yl)azo]phenyl]-ethyl-amino]propanenitrile; methyl sulfate